Brainstorming Technique : เทคนิคการระดมสมอง

Brainstorming หรือ การระดมสมอง เป็นเทคนิควิธีการหนึ่งที่มักจะถูกนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเพื่อให้ได้ข้อสรุป หรือการประชุมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นใดประเด็นหนึ่งของการดำเนินการวิจัย วันนี้เลยอยากสรุปกระบวนการในการทำ Brainstorming หรือการระดมสมองเผื่อจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และดูมีหลักการและมีเป้าหมายในการดำเนินการมากขึ้น

Brainstorming คือ การแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อสิ่งที่กำลังสนใจ ปัญหา เพื่อหาทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือนำไปสู่ข้อยุติ โดยจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ซึ่งจัดเป็นการคิดเป็นไร้แบบแผน (Free-Form Thinking)

Brainstorming

 กฎในการระดมสมอง

  1. ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
  2. ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่เบรคความคิดผู้อื่นที่มีความคิดไม่ตรงกับของตนเอง
  3. ปริมาณยิ่งมากยิ่งดี ยังไม่จำเป็นต้องดูข้อเท็จจริงและเหตุผล (Free-Form Thinking)
  4. อนุญาตให้ ความคิดออกนอกลู่นอกทางได้ สามารถปล่อยให้ความคิดฟุ้งกระจายได้ ยังไม่ต้องคิดจากฐานความเป็นไปได้ คิดนอกกรอบ
  5. ห้ามไม่ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ ในระหว่างกระบวนการแสดงความคิดเห็น
  6. หลีกเลี่ยงการปะทะอารมณ์ 
  7. เมื่อได้ผลจากการประชุมระดมสมองแล้ว ควรทำการรวบรวมและนำไปปรับปรุงหรือดำเนินการให้เกิดผล

เมื่อไหร่จะใช้เทคนิคการระดมสมอง???

  1. เมื่อเรามีความต้องการที่จะค้นหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งหัวข้อปัญหาใหม่ เพื่อจะทำกิจกรรมใด ๆ การวิเคราะห์ปัญหา หรือการหาแนวทางในการแก้ปัญหา/แก้ไข
  2. เมื่อต้องการได้ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เกิดความการยอมรับ
  3. สามารถใช้ได้หลายกรณีในทุกขั้นตอนของ PDCA เพื่อค่อย ๆ ดึงความคิดเห็นออกมาทีละขั้นอย่างเป็นระบบ

“ทุกสิ่งทุกอย่างที่คนทำขึ้น เริ่มต้นที่ ‘ความคิด’

ขั้นตอนในการระดมสมอง

ขั้นตอนในการระดมสมอง จะอาศัยหลักการความคิดสร้างสรรค์มาช่วยในการดำเนินการซึ่งขั้นตอนของการคิดสร้างสรรค์มี 2 ขั้นตอน ดังภาพ

Picture1brain

จากแนวความคิดหลักการของความคิดสร้างสรรค์ จะถูกนำไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการระดมสมอง ซึ่งมี 3 ขั้นตอนคือ

Picture2brain

ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของการคิดระดมสมองจะมีการดำเนินการตามความคิดสร้างสรรค์ ที่จะแทรกกระบวนการของการขยายความคิด (Soft Divergent) เพื่อให้ได้ความคิดหรือค้นพบความคิดใหม่ ๆ  กับขั้นตอนการรวบรวมความคิด (Hard Convergent) เพื่อทำการสรุปความคิดในขั้นตอนนั้น ๆ สำหรับการเตรียมพร้อมในการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ ซึ่งสามารถสรุปในแต่ละขั้นตอนตามแผนภาพดังต่อไปนี้

Picture3brain

เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการดำเนินการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ต้องมีการนำปัญหาเหล่านี้มาทำการวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข นำผลนี้ไปสร้างเป็นแผนปฏิบัติและความมีการใช้เครื่องมือหรือเทคนิคอื่น ๆ ร่วมด้วย

ป.ล. ขอขอบคุณหนังสือดีๆ ที่ช่วยให้ผู้เขียนได้ตกตะกอนความคิด “17 เครื่องมือนักคิด Problem Solving Devices” เขียนโดย คุณวันรัตน์  จันทกิจ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s