การวิจัยกับระดับการควบคุมตัวแปร

จากการที่ได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการวิจัยประเภทต่าง ๆ ไปแล้ว บทความนี้มามองงานวิจัยในมุมมองของระดับการควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ในการทำวิจัยกันบ้างดีกว่า

ก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกับตัวแปรกันก่อน ตัวแปร คือ คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถแปรค่าได้ โดยที่ตัวแปรจะมีลักษณะเป็นมโนทัศน์ (Concept) หรือโครงสร้าง (Construct) ที่ถูกนิยามมาแทนข้อเท็จจริงหรือมีลักษณะที่สูงกว่าข้อเท็จจริง เมื่อตัวแปรเป็นสิ่งที่สามารถแปรค่าได้ หากการแปรค่าของตัวแปรดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการวิจัย ผู้วิจัยจำเป็นต้องวิเคราะห์กันว่าตัวแปรดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการวิจัยจนกระทั่งต้องดำเนินการควบคุมตัวแปรเหล่านั้นหรือไม่

ดังนั้นการวิจัยประเภทต่าง ๆ หากมองในมุมมองของการระดับการควบคุมตัวแปรจะสามารถเรียงลำดับระดับการควบคุมตัวแปรจากน้อยไปหามากได้ดังต่อไปนี้

Slide28

การวิจัยรายกรณี (Case study) เป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัยในชั้นเรียนเชิงคุณภาพ  เป็นการวิจัยที่สามารถศึกษาเชิงลึกในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงเหตุและผล เป็นการศึกษารายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญของหน่วยหนึ่งในสังคม เช่น บุคคล กลุ่ม ชุมชน สถาบัน ฯลฯ โดยเฉพาะในปัจจุบันมักเน้นการศึกษารายละเอียดของแต่ละบุคคล การศึกษารายละเอียดนี้ จะต้องศึกษาต่อเนื่องกันไปในระยะเวลาหนึ่งแล้วนำรายละเอียดที่ได้มาวิเคราะห์ ตีความ เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรมซึ่งอาจเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหา หรือไม่เป็นปัญหาก็ได้ ได้แก่ การพัฒนาด้านต่างๆ ความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายๆ ด้าน ถ้าในรายที่เป็นปัญหาจะได้ใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน ส่งเสริม หรือนำไปเป็นแบบฉบับแก่บุคคลอื่นต่อไปในปัจจุบัน และอนาคต

จะเห็นได้ว่า เนื่องจากเป็นการศึกษาเชิงลึกเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น การควบคุมตัวแปรในการวิจัยนี้จะน้อยมาก เนื่องจากการศึกษารายกรณีมักจะเป็นการศึกษากรณีศึกษาอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด เพื่อจะได้อธิบายถึงที่มาที่ไป เหตุและผลที่ทำให้เกิดปรากฏกราณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น

การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงาน จดหมายเหตุ ศิลาจารึก แล้วเสนอผลในเชิงวิเคราะห์ ส่วนใหญ่เอกสารที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมนี้จะอยู่ในห้องสมุด ดังนั้นจึงอาจเรียกการวิจัยประเภทนี้อีกอย่างหนึ่งว่า การวิจัยจากห้องสมุด (Library research)

เนื่องจากการวิจัยแบบนี้เป็นการศึกษาวิจัยข้อมูลที่มีผู้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไว้ก่อนแล้ว ดังนั้นการวิจัยเชิงเอกสารจึงเป็นการวิจัยที่ควบคุมตัวแปรเหล่านั้นได้ยาก ขึ้นอยู่กับการควบคุมตัวแปรเหล่านั้นของผู้ที่จดบันทึกเอาไว้เท่านั้น

การวิจัยภาคสนาม (Field Study Research) และการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เป็นการวิจัยที่ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์จากในพื้นที่ โดยเป็นแหฃ่งข้อมูลที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิ โดยทั่วๆไปแล้ว การวิจัยภาคสนามและการวิจัยเชิงสำรวจจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิควิธีการจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงโดยจะเป็นการเก็บจากข้อมูลที่เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ดังนั้นในการวางแผนการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ผู้วิจัยจะสามารถควบคุมตัวแปรได้ในระดับหนึ่ง แต่อาจจะแตกต่างกันตรงที่การวิจัยเชิงสำรวจจะเน้นในเชิงปริมาณโดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรขนาดใหญ่ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ ในขณะที่การวิจัยภาคสนามจะไม่ได้เจาะจง อาจเป็นเพียงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รู้ หรือผู้ที่เป็น Key ของเรื่องนั้น ๆ จริง ๆ ก็ได้

การวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นการวิจัยที่จะมีเป้าหมายในการที่จะแก้ปัญหาที่มีความเฉพาะเจาะจง ดังนั้นหากต้องการศึกษาถึงวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยต้องมีการวางแผนในการควบคุมตัวแปร หรือควบคุมสภาพให้มีลักษณะ หรือมีสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพปัญกามากที่สุด แต่อาจยังคงมีบางตัวแปรที่อาจจะควบคุมได้ยาก ตัวแปรนั้นจะกลายเป็นข้อจำกัดของการวิจัยต่อไป

การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยแบบสร้างสรรค์ เป็นการวิจัยที่ต้องอาศัยการควบคุมตัวแปรโดยเฉพาะตัวแปรจำพวกตัวแปรแทรกซ้อน ตัวแปรควบคุม หรือแม้กระทั่งตัวแปรอิสระที่จะส่งผลต่อตัวแปรตาม ตลอดจนการควบคุมสภาพแวดล้อมของการทดลองหรือการวิจัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการวิจัย เพื่อให้ได้ผลจากการทดลองหรือการวิจัยที่มีความเที่ยงตรงภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s