การแบ่งประเภทของการวิจัย

ในการทำวิจัยสิ่งที่หลายต่อหลายคนมักจะสงสัยว่าการวิจัยมีทั้งหมดกี่ประเภท มีอะไรบ้าง ซึ่งการจำแนกประเภทสิ่งใดก็ตามสามารถจำแนกได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับว่ายึดอะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกประเภท  การวิจัยก็อาจจำแนกประเภทได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับว่าคำนึงถึงอะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนก ซึ่งการแบ่งจัดจำแนกประเภทของการวิจัยสามารถแบ่งได้หลากหลายเช่นกัน และวันนี้ขอเสนอในหลายๆ มิติดังต่อไปนี้

การวิจัยที่แบ่งตามลักษณะของข้อมูลที่ทำการศึกษา สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท และค่อนข้างเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย คือ

1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมกัน โดยเป็นการวิจัยที่่ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นตัวเลขเชิงปริมาณ เวลาบรรยาย อธิบาย พยากรณ์ และควบคุมเหตุการณ์หรือปัญหาใด ๆ จะต้องใช้ตัวเลขเป็นการยืนยัน หรือใช้ตัวเลขในการสรุปผลข้อมูลหรืออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น

2. การวิจัยเชิงคุณลักษณะ หรือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเชิงคุณลักษณะซึ่งแตกต่างจากการวิจัยเชิงปริมาณ เนื่องจากจะมีลักษณะเป็นการอธิบายถึงสิ่งที่ศึกษาในเชิงโดยไม่จำเป็นต้องยืนยันด้วยตัวเลข ส่วนใหญ่การอธิบายหรือการศึกษาเชิงคุณลักษณะจะเป็นการศึกษาและอธิบายข้อมูลในมุมมองที่มุ่งแน่นการอธิบายเหตุและผลหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดทฤษฎีที่วางไว้

Slide21

การวิจัยจำแนกโดยการคำนึงถึงประโยชน์ของการวิจัย สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

1. การวิจัยพื้นฐาน หรือการวิจัยบริสุทธิ์ เป็นการวิจัยที่มุ่งประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างน้อยก็เป็นการยืนยันองค์ความรู้บางเรื่อง ให้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นเช่น การวิจัยที่ค้นพบว่าไอน้ำมีแรงดัน เป็นต้น

2. การวิจัยประยุกต์ เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นการนำเอาองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม ตลอดจนนำองค์ความรู้ไปพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

3. การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นการวิจัยที่มุ่งนำผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เพื่อปรับปรุงสภาพด้านต่าง ๆ ของสังคม เช่น การวิจัยตลาด เพื่อการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาในแง่มุมต่าง ๆ เช่น การทดลองวิธีสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบต่าง ๆ ซึ่งมุ่งที่จะนำวิธีสอนซึ่งวิจัยแล้วและเห็นว่าได้ผลดี มาใช้ในการสอนในสถานศึกษา หรือการวิจัยที่มุ่งนำวิธีการต่าง ๆ มาใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานโดยตรง เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานในหน่วยงานนั้นให้ดีขึ้น งานวิจัยแบบนี้จึงมีชื่อเรียกเฉพาะว่า การวิจัยปฏิบัติการ 

Slide23การวิจัยที่แบ่งตามลักษณะของการวิจัย สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ

1. การวิจัยเชิงประวัติ เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาหาความรู้ความจริงทางประวัติศาสตร์ หรือเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีต หรือเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วในอดีตว่าความจริงเป็นเช่นไรแน่

2. การวิจัยเชิงบรรยาย เป็นการบรรยายสภาพสิ่งต่าง ๆ ในปัจจุบันว่ามีสภาพเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และองค์ประกอบแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

3. การวิจัยเชิงทดลอง เป็นการศึกษาความรู้ความจริงโดยการทดลองให้ตัวแปรที่ต้องการทดลองเข้าไปในสภาพใด ๆ ภายใต้การควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวข้องอย่างมีระบบระเบียบ และพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากการทดลอง

Slide24การวิจัยที่แบ่งตามจำนวนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นการวิจัยที่คำนึงถึงศาสตร์หรือสามาวิชาที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการวิจัย สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่

1. การวิจัยเอกวิทยาการ หมายถึง การวิจัยที่อาศัยหรือใช้ศาสตร์หรือองค์ความรู้เพียงสาขาหนึ่งสาขาใดเพียงสาขาวิชาเดียว หรือมุ่งเน้นในการศึกษาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ในศาสตร์นั้น ๆ

2. การวิจัยสหวิทยาการ หมายถึง การวิจัยที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ใน 2 ศาสตร์สาขาวิชา นำมาใช้ร่วมกันเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ ๆ หรือตอบโจทย์ของการวิจัยทั้ง 2 มุมมองของศาสตร์วิชานั้น ๆ

3. การวิจัยพหุวิทยาการ หมายถึง การวิจัยที่ใช้ศาสตร์หรือองค์ความรู้ตั้งแต่ 2 สาขาร่วมกันศึกษาอธิบายปรากฏการณ์หรือหาคำตอบของปัญหาการวิจัย

การวิจัยที่แบ่งตามที่มาของความรู้ เป็นการวิจัยที่อาศัยการแบ่งตามที่มาของความรู้ในการวิจัย โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การวิจัยเชิงประจักษ์ และการวิจัยที่ไม่ใช่เชิงประจักษ์ โดยที่การวิจัยเชิงประจักษ์ คือการวิจัยที่อาศัยข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน หรือพารามิเตอร์ และสรุปไปตามข้อมูลที่รวบรวมได้เท่านั้น ซึ่งจะเป็นการวิจัยที่ได้ข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิ ส่วนการวิจัยที่ไม่ใช่เชิงประจักษ์ คือ การวิจัยที่ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ไม่ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของปรากฏการณ์ธรรมชาติ แต่ได้จากการค้นคว้าจากบทความ ตำราต่าง ๆ และมาสรุปความ ซึ่งคือข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิ

Slide26การวิจัยที่แบ่งตามบทบาทของผู้วิจัย เป็นการวิจัยที่คำนึงถึงความสามารถในการควบคุมตัวแปร จำแนกได้ 3 ประเภท คือ

1. การวิจัยเชิงทดลอง เป็นงานวิจัยที่ผู้วิจัยมีการสร้างสถานการณ์และเงื่อนไขขึ้นมา เพื่อทำการทดลองสิ่งที่ต้องการ มีการควบคุมสภาพต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการให้เข้ามา รบกวนการทดลอง

2. การวิจัยเชิงธรรมชาติ เป็นงานวิจัยที่ผู้วิจัยปล่อยสภาพต่าง ๆ ให้เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีการควบคุมสภาพใด ๆ

3. การวิจัยกึ่งทดลอง เป็นงานวิจัยที่ผู้วิจัยมีการควบคุมสภาพบางอย่าง และบางส่วนก็ปล่อยให้เป็นไปตามสภาพธรรมชาติ หรือสภาพที่เป็นอยู่ตามปกติ

การวิจัยที่แบ่งตามระดับความลึกซึ้ง คือการวิจัยที่คำนึงถึงจุดหมายของการวิจัย จำแนกได้ 3 ประเภท คือ

1. การวิจัยแบบบรรยาย  เป็นการวิจัยที่มุ่งอธิบาย  หรือบรรยายสภาพของสิ่งต่าง ๆ  สภาพของธรรมชาติ  สภาพของสังคมหรือสภาพแนวความคิด เช่น งานวิจัยศึกษาความเชื่อที่ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ของประชาชนในกรุงเทพฯ

2. การวิจัยแบบหาความสัมพันธ์  เป็นงานวิจัยที่มุ่งศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ   เพื่อที่จะทำนาย หรือ คาดคะเนสภาพหรือเหตุการณ์บางอย่าง ซึ่งไม่สามารถที่จะทราบได้โดยตรง

3. การวิจัยแบบหาสาเหตุ  เป็นการวิจัยที่มุ่งค้นหาสาเหตุของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ในสังคม

ที่กล่าวมาทั้งหมดใช่ว่าจะคือทั้งหมดทั้งมวลของการแบ่งประเภทของการวิจัย เพราะเนื่องจากยังมีการแบ่งอีกมากมายหลายประเภทขึ้นอยู่กับมุมมองของนักวิจัยหรือนักวิชาการแต่ละท่าน แต่อย่างไรก็ตามการวิจัยอื่น ๆ ที่ควรทราบคือ

  • การวิจัยสถาบัน เป็นการวิจัยภายใต้จุดมุ่งหมายเพื่อทราบจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ
  • การวิจัยและพัฒนา มุ่งที่จะทำให้เกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพมากขึ้น
  • การวิจัยแบบร่วมพัฒนา การมีส่วนร่วมในการประสานกิจกรรม 3 อย่าง คือ กิจกรรมวิจัย การเรียนรู้ และการพัฒนา

ซึ่งต่อๆไปจะหาเวลามาเขียนในรายละเอียดของการวิจัยประเภทที่สำคัญ ๆ อีกทีนะคะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s