มาตราการวัดทางสถิติ

คิดๆ ทบทวนดูที่ผ่านมาปัญหาอีกอย่างของคนทำวิจัยคือ เลือกสถิติไม่ถูก หลายต่อหลายคนมักจะนั่งจุมปุ๊ก เอามือกุมขมับเพราะไม่รู้จะเอาสถิติอะไรมาวิเคราะห์งานของตัวเองดี นอกเหนือจากบทความที่แล้วประเด็นของการเลือกสถิติจากการเก็บข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างแล้ว ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่จะเป็นข้อบ่งชี้หลักของสถิติได้ค่อนข้างชัดเจน เพราะส่วนใหญ่สถิติทุกตัวจะมีข้อตกลงเบื้องต้นว่าหากจะใช้สถิติตัวนี้ข้อมูลที่เก็บมาจะต้องเป็นข้อมูลแบบไหน มาลองดูรายละเอียดกันนะคะ

Untitled-1

ระดับการวัดของตัวแปร เป็นการจัดเรียงลำดับของตัวแปร โดยสามารถแบ่งระดับในการวัดได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่

  1. มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) ลักษณะเด่นของมาตรานี้คือ เป็นตัวแปรที่ถูกจัดเป็นกลุ่มๆ โดยที่ตัวแปรนี้ไม่สามารถจัดลำดับก่อนหลัง หรือบอกระยะห่างได้ เช่น เพศ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือเพศชาย และเพศหญิง
  2. มาตราจัดลำดับ (Ordinal Scale) ลักษณะของมาตรานี้ จะมีลักษณะคล้ายกับมาตรานามบัญญัติ คือสามารถจัดเป็นกลุ่มๆ ได้ และไม่สามารถบอกระยะห่างระหว่างกลุ่มได้เช่นเดียวกับมาตรานามบัญญัติ แต่มาตราจัดลำดับสามารถจัดลำดับก่อนหลังของตัวแปรได้ เช่น วุฒิการศึกษา อาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี และสามารถจัดลำดับก่อนหลังได้ว่าผู้ที่จะเรียนในระดับปริญญาตรีได้ต้องผ่านการศึกษาในระดับมัธยมมาก่อน หรือผลการประกวดนางงามที่ผลออกมาเป็น อันดับ 1, 2, 3, … ฯลฯ
  3. มาตราอันตรภาคชั้น (Interval Scale) คุณลักษณะของมาตรานี้สามารถแบ่งตัวแปรออกเป็นกลุ่มๆ ได้ จัดลำดับก่อนหลังของตัวแปรได้ อีกทั้งมีระยะห่างของช่วงการวัดที่เท่ากัน และที่สำคัญที่สุดของมาตรานี้คือ มาตรานี้เป็นมาตรการวัดที่ไม่มีศูนย์แท้ (Absolute Zero) นั่นหมายความว่า ศูนย์ของมาตรานี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มี แต่เป็นศูนย์ที่เกิดจากการสมมติขึ้น เช่น ผลคะแนนสอบวิชาสถิติของนาย ก พบว่าได้คะแนนเท่ากับ 0 (ศูนย์) นั่นไม่ได้หมายความว่านาย ก ไม่มีความรู้ในเรื่องสถิติ เพียงแต่การสอบในครั้งนั้นวัดได้ไม่ตรงกับสิ่งที่นาย ก รู้
  4. มาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) มาตรานี้ เป็นมาตราที่มีลักษณะเหมือนกับมาตราอัตราส่วนทุกประการ แต่สิ่งที่แตกต่างกันในมาตรานี้คือ มาตรนี้เป็นมาตราที่มี ศูนย์แท้ (Absolute Zero) นั่นหมายความว่า ผลที่ได้จากการวัดในมาตรานี้หากเท่ากับศูนย์แสดงว่าไม่มีอย่างแท้จริง เช่น ตัวแปรน้ำหนัก หรือส่วนสูง 0 (ศูนย์) ของตัวแปรทั้งสองตัวนี้หมายถึงไม่มีน้ำหนักและไม่มีความสูงเลย

จากข้อมูลการวัดทั้งหมด เรายังสามารถจัดแบ่งหมวดหมู่ของมาตรการวัดได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuous Data) และข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) ข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuous Data) สำหรับข้อมูลในกลุ่มนี้คือข้อมูลที่อยู่ในมาตราการวัดอันตรภาคชั้น (Interval Scale) และมาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) ข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) เป็นข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) และมาตราจัดลำดับ (Ordinal Scale)

Advertisements

4 responses to “มาตราการวัดทางสถิติ

  1. Pingback: การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย | Kat's Blog with Smart Thinking·

  2. Pingback: เทคนิคในการรวบรวมข้อมูลสำหรับโครงการ ตอนที่ 2 | Kat's Blog with Smart Thinking·

  3. Pingback: เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับโครงการ ตอนที่ 3 | Kat's Blog with Smart Thinking·

  4. Pingback: มาตราการวัดทางสถิติ | taniyamed·

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s