ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติ (Statistics) หมายถึงข้อมูล หรือสารสนเทศ ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ต่อการบริหารประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การทำสำมะโนครัว เพื่อจะทราบจำนวนพลเมืองในประเทศทั้งหมด ในสมัยต่อมา คำว่า สถิติ ได้หมายถึง ตัวเลขหรือข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม เช่น จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน อัตราการเกิดของเด็กทารก ปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี เป็นต้น สถิติในความหมายที่กล่าวมานี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ข้อมูลทางสถิติ (Statistical data)

อีกความหมายหนึ่ง สถิติหมายถึง วิธีการที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายข้อมูล สถิติในความหมายนี้เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เรียกว่า “สถิติศาสตร์”

ดังนั้น สถิติศาสตร์ (Statistics) คือศาสตร์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างความรู้จากข้อมูล ที่ได้เก็บรวบรวมมา ซึ่งส่วนมากเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่อยู่ในรูปของข้อมูลตัวเลข เนื่องจากเป้าหมายหนึ่งของสถิติศาสตร์คือการสร้างสารสนเทศที่ดีที่สุดจากข้อมูลที่มีอยู่ จึงมีการจัดให้สถิติศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของทฤษฎีการตัดสินใจ แนวปฏิบัติทางสถิตินั้นรวมถึงการวางแผน การสรุปย่อ และการตีความผลการสังเกต ที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนได้ ขั้นตอนการคิดแบบนี้ต่อมาเรียกว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) นั่นเอง กล่าวคือ เริ่มต้นด้วยปัญหาก่อน แล้วจึงใช้การอนุมานเพื่อจะเดาคำตอบของปัญหาหรือเป็นการตั้งสมมติฐานขึ้น ต่อมาก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน และใช้หลักของการอุปมานสรุปผลออกมา วิธีการทางวิทยาศาสตร์จึงมีวิธีการคิดเป็น 5 ขั้นดังนี้

  1. ขั้นปัญหา (Problem)
  2. ขั้นตั้งสมมติฐาน (Hypotheses)
  3. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล (Gathering data)
  4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis)
  5. ขั้นสรุป (Conclusion)

วิธีการวิจัยนั้นยึดถือและปฏิบัติตามลำดับขั้นของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ผลที่ได้จากการวิจัยจึงเป็นความจริงหรือความรู้ที่เชื่อถือได้

Slide7การวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไป หากมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติแล้ว จะมีการใช้สถิติอยู่ 2 ประเภท คือ

1. สถิติภาคบรรยาย (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการบ่งบอกถึงลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษาเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนั้นสถิติประเภทนี้เป็นการจัดกระทำข้อมูลที่รวบรวมมาได้ให้อยู่ในลักษณะที่สะดวกแก่การนำเสนอ

2. สถิติภาคอ้างอิง (Inferential Statistics หรือ Statistical Inference) เป็นสถิติที่ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม (Random Sample) ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มข้อมูลทั้งหมด แล้วนำผลที่ได้จากการศึกษานี้ไปอ้างอิงถึงกลุ่มใหญ่ทั้งหมด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เป็นสถิติที่ทำการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง แล้วอ้างอิงไปถึงประชากรที่ต้องการศึกษา ซึ่งความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จะขึ้นอยู่กับการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างว่าเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s